معنی کلمه ام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ام . [ اِ ] (پیشوند) بمعنی این باشد وهذا گویند همچو امروز و امسال یعنی این روز و این سال . (از انجمن آرا) (آنندراج ) (هفت قلزم ). معادل اَل عربی : امروز، امشب ، امسال (الیوم ، اللیل ، السنة) : پار آن اثر مشک نبوده ست پدیدار امسال دمید آنچه همی خواسته ام پار. فرخی (از انجمن آرا). آفتاب از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی . ایرج میرزا.