معنی کلمه گلستانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلستانه . [ گ ُ ل ِ ن َ ] (اِخ ) قلعه ای است از مضافات مشهد مقدس که تمام سکنه آنجا سادات عالی مقام ذوی الاحترام بوده اند. (مجمل التواریخ گلستانه ).