معنی کلمه حذیفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حذیفة. [ ح ُ ذَ ف َ ] (اِخ ) قناطری . رجوع به حذیفةبن الیمان شود.