معنی کلمه پلور محله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلور محله . [ پ ُ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) نام قریه ای از دهستان میان سی در هزارجریب مازندران . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد تألیف رابینو ص 124).