معنی کلمه ژرف دیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرف دیدن . [ ژَ دی دَ] (مص مرکب ) به تعمق نگریستن . به عمق دیدن . تعمق .