معنی کلمه ظهیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیر. [ ظَ] (اِخ ) فاریابی . رجوع به ظهیرالدین طاهر... شود.