معنی کلمه صنعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صنعی . [ ص ُ ] (اِخ ) نام او صنعاﷲ و از شعرای متقدم عثمانی و از اهالی بروسه است . وی سلطان سلیم خان ثانی را مدح میگفت . (قاموس الاعلام ترکی ).