معنی کلمه کخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کخ . [ ک ِ ] (ص ) تلخ و بی مزه باشد. (برهان ). مزه تلخ . (غیاث اللغات ).