معنی کلمه الوگام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الوگام . [ اَ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) در اصطلاح گیاه شناسی نباتاتی را گویند که گردافشانی آنها غیرمستقیم است و آن عبارت از قرار گرفتن و روییدن دانه ٔ گرده ٔ یک گل روی کلاله ٔ گل دیگر است . رجوع به گیاه شناسی ثابتی ص 487 شود.