معنی کلمه الوف چهارم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الوف چهارم . [ اُ ل ُ ف ِ چ َ رُ ] (اِخ ) یا الاف مانیوسون . پادشاه نروژ از 1103 تا 1115 م .