معنی کلمه لگام پیچیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لگام پیچیدن . [ ل ُ / ل ِ دَ ] (مص مرکب ) روی برگاشتن . روی برگردانیدن . سر از اطاعت پیچیدن : ولیکن ترا گر چنین است کام ز کام تو هرگز نپیچم لگام . فردوسی .