معنی کلمه وندوشاور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وندوشاور. [ ] (اِخ ) شهری است [ به خوزستان ]، آبادان و با نعمت بسیار، و گور یعقوب لیث در آنجاست . (حدود العالم ص 139).