معنی کلمه شرعیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرعیة. [ ش َ عی ی َ ] (ع ص نسبی )شرعیه . مؤنث شرعی . منسوب به شرع . ج ، شرعیات : احکام شرعیه . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شرع و شرعی شود. - دعاوی شرعیة ؛ ادعاها و اختلافات شرعی : دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر از جمعه در خانه ٔخود به تشخیص دعاوی شرعیه ٔ مردم ... می رسید. (تذکرةالملوک ص 3).