معنی کلمه ابلونیوس رودسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابلونیوس رودسی . [ اَ ب ُل ْ ل ُ س ِ رُ دِ ] (اِخ ) از مردم اسکندریه ، متولد به سال 276 ق . م . و متوفی به سال 186 ق . م . نام شاعر حماسی و اوصاف سرای معروف متتبع و بلیغ که دریانوردی ارغنت ها را بشعر کرد و ظاهراً استاد او کالیماک بر او رشک برد و درصدد ایذاء او برآمد و ابلونیوس به رودس هجرت کرد و از این رو به رودسی مشهور شد و پس از مرگ استاد به اسکندریه بازگشت و مدیر کتابخانه ٔ مشهور این شهر گردید.