معنی کلمه گاو دوشا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاو دوشا. [ وِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گاو شیرده . گاوی که بسیار شیر دهد : گاو دوشای عمر او ندهد زین پس از خشکسال حادثه شیر. انوری . گاو دوشای عمر بدخواهش بره ٔ خوان شیر گردون باد. ابوالفرج رونی . امروز گویند گاو دوشابه همان معنی است . یعنی معاش و گذرانش بی عوض از کیسه ٔ او باشد. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع به گاو شود.