معنی کلمه پلوپز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلوپز. [ پ ُ ل َ / لُو پ َ ] (نف مرکب ) آنکه پلو پزد.