معنی کلمه فسادآیین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فسادآیین . [ ف َ / ف ِ ] (ص مرکب ) بدآیین . بدروش . (ناظم الاطباء). آنکه به فساد و تباهی خو گرفته باشد.