معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) عمربن عبداﷲبن عمرو تمیمی مکنی به ابوحفص . راوی بود و از محمدبن یعقوب اصم وفضل بن فضل کندی روایت کرد. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 284).