معنی کلمه فساد ساختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فساد ساختن . [ ف َ / ف ِ ت َ ] (مص مرکب ) فساد انگیختن . فساد پیوستن . فساد کردن . آشوب و فتنه بر پا کردن : ... تا برابر چشم وی باشد و در کار وی فسادی نسازند. (تاریخ بیهقی ). رجوع به فساد پیوستن و فساد انگیختن شود.