معنی کلمه الهی بک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الهی بک . [ اِ لا ب ِ ] (اِخ ) یکی از بیگهای کردستان و از جمله ٔ شاعران بود. بسبب جرمهایی که مرتکب شده بود به امر یاوز سلطان سلیم اعدام گردید. وی اشعاری در لهجه ٔ جغتایی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 2).