معنی کلمه عالم ربوبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عالم ربوبی . [ ل َ م ِ رُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عالم عقل و معقولات است . (شرح حکمة الاشراق ص 20).