معنی کلمه ثرثره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرثره . [ ث َ ث َ رَ ] (ع مص ) بسیار گفتن . بیهوده بتکرار حرف زدن .

پراکندن . پریشان کردن .

بسیار خوردن .

آمیختن طعام .