معنی کلمه فسا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فسا. [ ] (اِ) به سریانی استخوان ثمر است . (فهرست مخزن الادویه ). هسته ٔ میوه .