معنی کلمه لکو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکو. [ ل ُ ] (ص ) در تداول کرمانیان ، کته کلفت .