معنی کلمه پارس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پارس . (اِخ ) نام پسر پهلوبن سام که گویند اصطخر بناکرده ٔ اوست . (برهان ).