معنی کلمه صندوق ساز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صندوق ساز. [ ص َ ] (نف مرکب )سازنده ٔ صندوق . آنکه صندوق تهیه می کند : دلم را ز صندوق ساز است غم که صندوق مهرش بود سینه ام . طاهر وحید (از آنندراج ). رجوع به صندوق شود.