معنی کلمه صندوق سینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صندوق سینه . [ ص َ ق ِ ن َ / ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سینه که در حفظاسرار و علوم و مطالب همچون صندوق است : کتاب فضل ز صندوق سینه بیرون آر از این چه سود که داری کتاب در صندیق . ملا فوقی یزدی (از آنندراج ).

صندوقه ٔ سینه . رجوع به صندوقه ٔ سینه شود.