معنی کلمه الماس پیکانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الماس پیکانی . [ اَ س ِ پ َ / پ ِ ] (ترکیب وصفی ) ظاهراً نوعی از الماس نوکدار است که بشکل پیکان باشد. (بهار عجم ) (آنندراج ) : اختیار طالع اختر گناه من نبود آسمانم گفت این الماس پیکانی بگیر . سلیم (از بهار عجم ).