معنی کلمه گلدسته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلدسته . [ گ ُ دَ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) اجازه . پروانه . رخصت . دستوری . اذن : مسکین که ز دهر جز دل خسته نیافت هرگز دَرِ آلاه ترا بسته نیافت ایام نریخت خون خصم تو چو گل تا از سر شمشیرتو گلدسته نیافت . اشرفی سمرقندی .