معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) عبدالواحدبن مستنیر مکنی به ابوالقاسم . راوی بود. وی بشام رفت ونزد خیثمة طرابلسی و اسحاق بن ابراهیم اذرعی (حدیث ) نوشت . (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 211).