معنی کلمه فارونیسون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فارونیسون . (معرب ، اِ) لغت رومی است . به یونانی فلفوریس نامند، و به عربی خربق اسود است . (از فهرست مخزن الادویه ).