معنی کلمه خذوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خذوف . [ خ َ ] (ع ص ، اِ)ماده خر تیزرو.

ماده خری که از فربهی ناف آن بزمین برسد. (از منتهی الارب ) (تاج العروس ) (از اقرب الموارد).

ماده خری که از تیزروی وی سنگریزه بجهد. (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ).