معنی کلمه پلنگ کوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلنگ کوه . [ پ َ ل َ ] (اِخ ) نام کوهی است در غربی سیستان .