معنی کلمه لکناء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکناء. [ ل َ ] (ع ص ) تأنیث الکن . کندزبان .