معنی کلمه الکل استیلنیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الکل استیلنیک . [ اَ ک ُ اَ س ِ ل ِ ] (ترکیب وصفی ) از اقسام الکل . الکلهای استیلنیک تا سال 1902م . شناخته نشده بودند، مهمترین آنها الکلهایی هستند که در آنها ارتباط سه تایی در محل a قرار دارد. و این الکلها مایعاتی روغنی شکل با نقطه ٔ غلیان مرتفعتر از الکلهای شامل همان عده کربن میباشند. رجوع به شیمی مختصر آلی تألیف پریمن ص 213 و 214 شود.