معنی کلمه چمن عزیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چمن عزیز. [ چ َ م َ ع َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: دره ای است از کوههای باباپیر تویسرکان که مزرعه ای از مزارع سرکان و ملک خوانین آن جاست این مزرعه چشمه ٔ مختصری دارد و محل یک زوج کشتکار است . (از مرآت البلدان ج 4 ص 267).