معنی کلمه الکساندرا فرودیس.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الکساندرا فرودیسی .[ اَ ل ِ اَ ] (اِخ ) رجوع به اسکندر افرودیسی شود.