معنی کلمه ظهیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهیر. [ ظَ ] (اِخ ) ابن رافع. صحابی است .