معنی کلمه ثرثارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرثارة. [ ث َ رَ ](ع ص ، اِ) زن بسیارگوی .

چشمه ٔ پرآب .