معنی کلمه کچور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کچور. [ ک َ ] (هندی ، اِ) در هندوستان چیزی است مانند زرنباد که بوی خوش دارد. (آنندراج ) : به هر باغی ازو بو می گرفتم کچورها از کس او می گرفتم . ملافوقی یزدی (از آنندراج ). و رجوع به کَجور شود.