معنی کلمه ابل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابل . [ اُ ب ُ ] (ع اِ) گیاهی است که بار دیگر از گیاه ِ بریده یا چریده رسته باشد.

ج ِ ابیل .

(اِخ ) نام موضعی است .