معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) عبداﷲبن محمدبن الربیع. از راویان بود. وی از عبدالحمید حمانی روایت کرد و احمدبن ابراهیم بن فیل از او روایت داشت . (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 222).