معنی کلمه واخ واخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واخ واخ . (صوت مرکب ) تکرار کلمه ٔ واخ در تکلم خوش آیندی از چیزی خوش . رجوع به واخ شود.