معنی کلمه هارونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هارونی . (اِخ ) تیره ای از طایفه ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 75).