معنی کلمه گلچین گلچین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلچین گلچین . [ گ ُ گ ُ ] (ق مرکب ) بتأنی . بآرامی .