معنی کلمه زل و زنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زل و زنده . [ زِ ل ُ زِدَ / دِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) در هشتادسالگی زل و زنده است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در تداول ، سرخوش و توانا و عاری از ناتوانی و شکستگی . سرزنده .