معنی کلمه ذام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذام . [ ذام م ] (ع ص ) عیب کننده . نکوهنده .