معنی کلمه طین حجازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طین حجازی . [ ن ِ ح ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) انجبار. (ابن البیطار).