معنی کلمه الف با تا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الف با تا. [ اَ ل ِ ] (اِ مرکب )الف بی تی . سه حرف اول الفبا .

تخته ٔ اول . (شرفنامه ٔ منیری ) (مؤید الفضلاء) (فرهنگ شعوری ). مراد لوحه ٔ اول درس است .الف بی تی .

کنایه از لوح و قلم و کرسی . (هفت قلزم ) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (آنندراج ).