معنی کلمه طین جزیره ٔ مصط... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طین جزیره ٔ مصطکی . [ ن ِ ج َ رَ / رِ ی ِ م َ طَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به «طین بلد مصطکی » شود.